Stel uw vraag

Algemene Voorwaarden

 

Hieronder volgen de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van  Centrameubel die betrekking hebben op alle artikelen .


1. Defenities
-  Centrameubel is een webwinkel . Bij  Centrameubel kan er  via de webshop gekocht worden , centrameubel.nl is een dochteronderneming van Centra meubel bv kvk nr:37098580
- In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan  Centrameubel en onder koper de natuurlijke of rechtspersoon die aan  Centrameubel opdracht heeft gegeven tot levering van producten.

2. Algemeen
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en  Centrameubel gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomst niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
- Wanneer 1 of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  Centrameubel en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
- Indien er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.
- Indien  Centrameubel niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat  Centrameubel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
-  Centrameubel behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Offertes en aanbiedingen
- Alle offertes en aanbiedingen van Centrameubel zijn vrijblijvend, tenzij er in de offerte een einddatum aangegeven staat. Een offerte of aanbieding vervalt als het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
- Centrameubel kan niet aan de offerte of aanbiedingen gehouden worden als die een vergissing of verschrijving bevat.
- Indien het in bezit nemen van het product afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Centrameubel daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende in bezitneming tot stand, tenzij Centrameubel anders aangeeft.
- Een samengestelde prijsopgave verplicht Centrameubel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige opdracht.

4. Prijzen en verzendkosten
- De producten die via www.centrameubel.nl besteld kunnen worden zijn inclusief BTW.

- Voor  Bezorging zeeland en wadden eilanden geld een ander tarief.
- De prijzen die op www.centrameubel.nl staan zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen te allen tijde zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

5. Betalingen
- De koper betaalt eerst zijn overeenkomst aan Centrameubel waarna de producten geleverd kunnen worden.

-Onder rembours betaalt u het hele bedrag aan de chauffeur.

- De meubelen worden via de webshop besteld. Het  bedrag wordt contant bij aflevering aan de chauffeur afgerekend. Bij ophalen uit onze magazijn wordt het openstaande bedrag afgerekend. Bij bestelling van uw meubelen via de webshop betaalt u uw aankopen voordat er wordt afgeleverd of voordat u het komt ophalen. De eventuele bezorgkosten betaalt u rechtstreeks aan de bezorgservice bij aflevering van uw meubelen.


6. Levering
- De door Centrameubel opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
- Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.
- Met inachtneming van wat hiervoor in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Centrameubel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk een maand nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
- Centrameubel behoudt zich te allen tijden recht om bestellingen om verkoper motiverende redenen te weigeren.
- Centrameubel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

-bezorging van de meubelen geschied met 1-man , er dient ten alle tijden iemand aanwezig te zijn om te helpen tillen.

-Bij levering van de meubelen dient u er voor te zorgen dat deze op een normale wijze naar binnen kunnen , voor het niet naar binnen kunnen van de meubelen is de koper zelf aansprakelijk.

7. Herroeping
- De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te bekijken. Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst aan Centrameubel te retourneren. Dit geldt met uitzondering van bestellingen die op kleur of maat voor de klant zijn gemaakt.

- Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
- De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door Centrameubel wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, blijft het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald.
- Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan is Centrameubel niet aansprakelijk.

8. Eigendomsvoorbehoud
- Eigendom van producten gaan, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Centrameubel is verschuldigd volledig heeft voldaan. Daaronder zijn mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen, en eventueel met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
- De koper mag de producten voordat het eigendom daarvan is overgegaan niet belasten, verkopen, vervreemden of op enige andere wijzen bezwaren.

9. Intellectuele en industriale eigendomsrechten
- Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Centrameubel geleverde producten worden door de koper volledig en voorwaardelijk gerespecteerd. Centrameubel garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

10. Communicatie
- Voor verkeerde dan wel vertraagde verzendingen van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Centrameubel en derden is Centrameubel niet aansprakelijk.

11. Overmacht
- Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Centrameubel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Centrameubel zal de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat Centrameubel gehouden is tot enige schadevergoeding.

12. Conformiteit
- De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Centrameubel daarvan binnen 8 werkdagen schriftelijk in kennis te stellen via email . Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
- Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Centrameubel de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


13. Toepasselijk recht
- op de overeenkomst gesloten tussen Centrameubel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopgedrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.